Volg Veghel centrum
Veghel, centrum van de beleving

BELEEF HET CENTRUM

BELEEF HET CENTRUM

Categorie: CULTUUR

Herinrichting Markt Veghel

Een onderwerp als het herinrichten van de Markt roept vele reacties en meningen op. Om die reden is een zorgvuldig proces doorlopen om te komen tot een voorlopig ontwerp voor de herinrichting.

In mei van afgelopen jaar hebben belanghebbenden de mogelijkheid gekregen om mee te denken over de herinrichting. Hieruit zijn veel waardevolle ideeën gekomen die meegenomen zijn in het verdere proces. Ook maakten de ideeën en wensen van belanghebbenden duidelijk dat de belangen niet altijd overeenkomen. Er moesten keuzes gemaakt worden. Centrummanagement Veghel is gelukkig met de gemaakte keuzes.

Functies
De Markt in Veghel heeft meerdere functies. Zo heeft het een pleinfunctie, een horecafunctie, een functie voor de weekmarkt en voor evenementen en verbindt het meerdere bijzondere locaties binnen het centrum van Veghel.

Horeca
Van oorsprong is de Markt een locatie waar veel Veghelse horeca is gelegen. Centrummanagement Veghel vindt het belangrijk dat er volop ruimte is voor terrassen binnen het ontwerp. Dit komt ten goede aan de horeca- en daarmee de verblijfsfunctie van de Markt. In het ontwerp is gekozen om paaltjes, bomen, borden en dergelijke gestructureerd in te passen. Hierdoor zijn ruime terrassen mogelijk én door de gevelterrasfunctie is er ook volop ruimte voor mensen om te lopen tussen de terrassen en het plein. Wij verwachten dat de Markt voor horecabezoekers en voor voorbijgangers nog aangenamer wordt.

Plein
In het ontwerp is gekozen voor een duidelijke pleinfunctie, wat Centrummanagement Veghel enorm toejuicht. Enerzijds is dit esthetisch ontzettend mooi, maar het maakt ook veel mogelijk op deze centrale plek in het centrum.

De Markt wordt vergroend volgens een duidelijk ontwerp. De beplanting loopt in duidelijke lijnen om het plein heen. Ook de materiaalkeuze vinden we een sterk punt, hierdoor wordt een natuurlijke aansluiting gemaakt met de onlangs heringerichte Hoofdstraat en Hoogstraat.

Op het plein wordt een fontein geplaatst. Doordat dit op maaiveldhoogte wordt ingepast, oftewel in de bestrating, blijft de pleinfunctie optimaal. Als de fontein uitstaat kan hier gewoon gelopen worden of bijvoorbeeld een tent geplaatst worden. Als de fontein aanstaat, ziet dit er natuurlijk prachtig uit en heeft het een aanstekelijke werking op kinderen.

Tot slot wordt de pleinfunctie nog duidelijker doordat de automobilist nadrukkelijk te gast is op het plein. Nu is nog een deel van de Markt in de eerste plaats bestemd voor het parkeren van auto’s. Uiteraard is voldoende parkeergelegenheid in het centrum erg belangrijk, maar om de pleinfunctie te optimaliseren is in het ontwerp uitgegaan van het wandelende en fietsende publiek. De parkeerplaatsen zijn daarom zo ingepast dat hier volop ruimte voor is.

Weekmarkt en evenementen
De Markt is natuurlijk ook de locatie waar iedere donderdag de weekmarkt plaatsvindt. Ook hiermee is in het ontwerp duidelijk rekening gehouden, door meer ruimte te creëren voor de markt. Deze kan daardoor nog beter opgesteld worden.

Daarnaast vinden evenementen als de kermis en carnaval deels plaats op de Markt. Er is goed over nagedacht dat er voldoende ruimte is voor deze evenementen. Tot slot vinden er door het jaar heen nog andere evenementen plaats op de Markt. Doordat er ondergronds aanpassingen voor voorzieningen als water en stroom worden getroffen, wordt dit nog meer dan nu gefaciliteerd. Hierdoor zijn meer initiatieven mogelijk op de Markt. Zo wordt de Markt nog meer dan nu de huiskamer van Veghel.

Verbinden
Zoals gezegd verbindt de Markt in Veghel een aantal belangrijke en bijzondere locaties. In het ontwerp is duidelijk oog voor de verbinding tussen het Raadhuis en de Lambertuskerk. Deze twee iconische gebouwen worden zo nog meer in hun kracht gezet als belangrijke eyecatcher op de Markt. Centrummanagement Veghel vindt dit zeer positief. Een ander positief punt is de aandacht voor het Aa-straatje. Dit straatje valt nu nog amper op, maar in het ontwerp biedt het een prachtige verbinding met de Aa, naast de brug waar onlangs het Visserstrapje is geopend. En zoals eerder gezegd sluit het ontwerp naadloos aan op de onlangs heringerichte Hoofd- en Hoogstraat.

Proces
Zoals uit het bovenstaande wel blijkt is Centrummanagement Veghel erg te spreken over het doorlopen proces om te komen tot het ontwerp. Belangen zijn afgewogen en de gemaakte keuzes zijn in het belang van het centrum van Veghel. Wij kijken dan ook met groot enthousiasme uit naar de daadwerkelijke realisatie van het ontwerp.

Meer weten?
Ben je geïnteresseerd in het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van de Markt of heb je hier vragen over? Kom dan naar de inloopavond op donderdag 15 december tussen 17.00 uur en 20.00 uur bij Brownies & downieS.